logo-35jr-600pix_20200207121349

Leveringsvoorwaarden

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden van Computer Consultancy Steenbergen verder te noemen als CCS ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Breda

 

Artikel 1         Algemeen

1.         Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CCS en een Wederpartij waarop CCS deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.         De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met CCS, voor de uitvoering waarvan door CCS derden dienen te worden betrokken.

3.         De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.         Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. CCS en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5.         Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

6.         Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7.         Indien CCS niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat CCS in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

8.        CCS behoudt zich het recht voor om gedane bestellingen/inkopen bij toeleveranciers te annuleren indien blijkt dat deze toeleveranciers niet voldoen aan de in Nederland gestelde wettelijke inschrijving/registratie eisen.

 

Artikel 2         Offertes en aanbiedingen

1.         Alle offertes en aanbiedingen van CCS zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.         CCS kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat en/of de leverancier/fabrikant het artikel/product niet meer aan CCS kan leveren doordat dit producttype niet meer geproduceerd wordt en vervangen is door een nieuwere generatie.

3.         De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.         Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is CCS daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij CCS anders aangeeft.

5.         Een samengestelde prijsopgave verplicht CCS niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 3         Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1.         De overeenkomst tussen CCS en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.         Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij CCS derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. CCS dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.         CCS heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.         CCS is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.         Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan CCS de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.         Indien CCS gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan CCS ter beschikking heeft gesteld.

7.         Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. CCS zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

8.         Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is CCS gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen CCS bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van CCS op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

9.         Zonder daarmee in gebreke te komen, kan CCS een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

10.       Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens CCS gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van CCS daardoor direct of indirect ontstaan.

11.       Indien CCS bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is CCS onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

-           Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;

-           indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan CCS toekomende bevoegdheid of een op CCS rustende verplichting ingevolge de wet;

 

Artikel 4         Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1.         CCS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

-           de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

-           na het sluiten van de overeenkomst CCS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

-           de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

-           Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van CCS kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is CCS gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

-           indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van CCS kan worden gevergd.

2.         Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is CCS gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3.         Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van CCS op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien CCS de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.         Indien CCS op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5.         Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door CCS, zal CCS in overleg met de Wederpartij zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan CCS is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. CCS zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door CCS genoemde termijn te voldoen, tenzij CCS anders aangeeft.

6.         In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het CCS vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van CCS op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7.         Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5         Overmacht

1.         CCS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2.         Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop CCS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CCS niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. CCS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat CCS zijn verbintenis had moeten nakomen.

3.         CCS kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan Ja, na 1 maand (ref5.3), dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.         Indien CCS ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is CCS gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 6         Betaling en incassokosten

  1. CCS kan een aanbetaling vragen. Deze wordt bij overeenkomsten en op offertes en facturen vermeld. Op de aanbetaling kan door de afnemer geen rente worden geheven. Een aanbetaling wordt alleen verlangt bij opdrachten voor op maatgemaakte computers boven de 1000,00 euro. De aanbetaling bedraagt 50% bij opdracht en het restant van 50% dient pas direct na oplevering betaald te worden.
  2. Pas als de aanbetaling door CCS is ontvangen, wordt begonnen met de uitvoering van de opdracht.
  3. Alle facturen zullen door afnemer worden betaald binnen 5 dagen na datum van uitgifte of conform afspraak contant bij aflevering. Bij overschrijding van een betalingstermijn wordt afnemer van rechtswege geacht in verzuim te zijn zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Afnemer zal dan over het openstaande bedrag een rente verschuldigd zijn van 5% per maand, waarbij deze per ingegane gehele maand wordt gerekend.
  4. Betaling dient te geschieden via overboeking naar een door CCS aangewezen giro- of bankrekening.
  5. Producten blijven bezit van CCS totdat afnemer aan alle betaling verplichtingen heeft voldaan.
  6. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
   Indien afnemer in gebreke is de vordering te voldoen, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven, in welk geval afnemer naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op minimaal 20% van de hoofdsom met een minimum van € 200,-.
  7. Niet tijdige betaling geeft CCS het recht haar prestatie als gevolg van onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
  8. CCS is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de te verrichten prestaties op een door CCS te bepalen wijze.
  9. Indien CCS, nadat afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.
  10. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.
  11. CCS staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.
  12. Leveringen/bestellingen vanaf 100,00 tot max.1000,00 euro dienen na gebruiksklare installatie/oplevering op klanten thuislocatie, contant en met gepast geld betaald te worden of direct via een IDeal betalingslink welke via mail is verstuurd.
  13. Leveringen/bestellingen onder de 100,00 euro waarbij geen gebruiksklare installatie/oplevering op thuislocatie voor nodig is, dienen wel vooruit betaald te worden. Zodra betaling is ontvangen wordt overgegaan tot verzending levering naar opgegeven verzendadres.

 

Artikel 7         Eigendomsvoorbehoud

1.         Alle door CCS in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van CCS totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met CCS gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2.         Door CCS geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3.         De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van CCS veilig te stellen.

4.         Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om CCS daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5.         De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan CCS ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is CCS gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens CCS bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6.         Voor het geval CCS zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan CCS en door CCS aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van CCS zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 8         Garanties, onderzoek en reclames

1.         De door CCS te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. CCS kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2.         De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door CCS verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie -, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

3.         Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van CCS de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar CCS geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

4.         De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 7 werkdagen na ontdekking schriftelijk aan CCS te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat CCS in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient CCS in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5.         Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

6.         Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

7.         Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal CCS de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van CCS vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan CCS te retourneren en de eigendom daarover aan CCS te verschaffen, tenzij CCS anders aangeeft.

8.      CCS klanten kunnen de bij aankoop gratis verkregen producten, dienstverleningen en/of abonnementen die allen een bepaalde CCS waarde vertegenwoordigen niet te gelde maken indien men hiervan geen gebruik wenst te maken. Reclamatie en waardeverzilvering van bij aankoop gratis verkregen producten en/of dienstverleningen is absoluut onmogelijk.

9.         Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van CCS daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

 

Artikel 9         Aansprakelijkheid

1.         Indien CCS aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.         CCS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat CCS is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3.         CCS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

4.         Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

-           de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

-           de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van CCS aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan CCS toegerekend kunnen worden;

-           redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5.         CCS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijf- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

6.         Indien CCS aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van CCS beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.         De aansprakelijkheid van CCS is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8.         De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van CCS of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 Artikel 10       Verjaringstermijn

1.         In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens CCS en de door CCS bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

2.         Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij CCS van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

 

Artikel 11       Risico-overgang

1.         Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

 

Artikel 12       Vrijwaring

1.         De Wederpartij vrijwaart CCS voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan CCS toerekenbaar is.

2.         Indien CCS uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden CCS zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is CCS zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van CCS en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

Artikel 13       Intellectuele eigendom

1.         CCS behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. CCS heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 14       Toepasselijk recht en geschillen

1.         Op alle rechtsbetrekkingen waarbij CCS partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2.         Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 Artikel 15       Recht van retour

1. De wederpartij heeft het recht van retour binnen 7 werkdagen na levering van het product. Zonder opgave van reden kan de wederpartij een product retourneren waarbij de aankoopprijs terug word betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de wederpartij. Het product mag niet gebruikt zijn en nog verkoopbaar. (Wederpartij moet product wel kunnen bekijken, maar niet in gebruik nemen). Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden. Indien er sprake is van defecten gedurende de garantieperiode dienen de componenten en/of randapparatuur ook compleet en in de originele verpakking te worden geretourneerd. De wederpartij dient dus altijd de originele verpakking gedurende de afgegeven garantieperiode te bewaren.

2. Het recht van retour geldt niet voor aankopen van zaken die:

- tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van de wederpartij.

- duidelijk persoonlijk van aard zijn.

- door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

- snel kunnen bederven of verouderen.

- een verbroken verzegeling van de apparatuur bevat.

- van kranten en tijdschriften.

- die speciaal, op bestelling zijn gemaakt en zijn derhalve maatwerk. Maatwerk valt buiten dit recht.

3. Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de wederpartij is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken. Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden gecrediteerd.

 

Artikel 16       Vindplaats en wijziging voorwaarden

1.         Deze voorwaarden zijn te vinden via onze website.

2.         Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met CCS.

3.         De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK. te Breda

 www.computerconsultancy-zwh.nl

 info@computerconsultancy-zwh.nl